हिंगोली तालुक्यातील सरपंचपद आरक्षण सोडत जाहीर.

1 min read

हिंगोली तालुक्यातील सरपंचपद आरक्षण सोडत जाहीर.

बघा कोणत्या गावात कोणत्या प्रवर्गाचा होणार सरपंच

हिंगोली/ प्रद्युम्न गिरीकर: कोविड 19 च्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतींची मुदत संपल्यानंतर देखील सदर ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत . शिवाय प्रशासनाच्या वतीने सदर ग्रामपंचायतींवर प्रशासकांची नेमणूक करण्यात आली आहे. दरम्यान प्रशासनाच्या वतीने सदर ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाची आरक्षण सोडत काढण्यात येत आहे. आज उपविभागीय अधिकारी अतुल चोरमारे व तहसीलदार अनिल माचेवाड यांच्या उपस्थितीमध्ये हिंगोली तालुक्यातील सरपंचपदाचे आरक्षण सोडत काढण्यात आली. सदर सोडत व त्यांचे प्रवर्ग पुढील प्रमाणे जाहीर करण्यात आले आहेत.
अनुसूचित जाती सर्वसाधारण प्रवर्ग (एस सी) यामध्ये अंभेरी, उमरा, कनका, काळकोंडी, खडकद बु., खांबाळा, भांडेगाव, माळधामणी, वैजापूर तर अनुसूचित जाती सर्वसाधारण (एस सी) महिला राखीव प्रवर्गामध्ये ईडोळी, कडती, कोथळज, खानापूर चित्ता, गीलोरी, जोडतळा, ब्रह्मपुरी, समगा व हनवतखेडा या गावातील सरपंच पदाचे आरक्षण जाहीर झाले आहे.
अनुसूचित जमाती सर्वसाधारण प्रवर्ग (एस टी) यामध्ये डिग्रस वाणी, देवठाणा, पेडगाव, बोराळवाडी तर अनुसूचित जमाती महिला राखीव प्रवर्ग यात अंधारवाडी, फाळेगाव, राजुरा, लोहरा या गावांच्या सरपंच पदांचा समावेश आहे.
नागरीकांचा मागास प्रवर्ग सर्वसाधारण (ओबीसी) यामध्ये घोटा, पिंपळखुटा, बळसोंड, सिरसम बु., मालवाडी, राहोली बु., लिंबाळा, लिंबी, लोहगाव, संतुक पिंपरी, सरकळी, दाटेगाव, आडगाव, जामठी बु., कळमकोंडा बु., या गावांचा समावेश आहे. नागरीकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) महिला राखीव प्रवर्गामध्ये कनेरगाव नाका, कलगाव, चोरजवळा, टाकळी ना., पिंपळदरी, भटसावंगी तांडा, माळसेलु, लिंबाळा प्र. वा., सावरगाव बंगला, देऊळगाव रामा, उमरखोजा, हिवरा बेल, दुर्गसावंगी, चिंचाळा, बोराळा या गावांचा समावेश आहे.
सर्वसाधारण प्रवर्ग (ओपन) यामध्ये आंबाळा, केसापूर, खेर्डा, गाडीबोरी, जयपूरवाडी, जांभरून आंध, नरसी नामदेव, पातोंडा, पहेनी, पांगरी, बासंबा, भिरडा, भिंगी, माळहिवरा, राहोली खु., वरूड गवळी, सावा, साटंबा, हिंगणी, जांभरून तांडा, इंचा, सवड, दुर्ग धामणी, आमला, भोगाव व भटसावंगी या गावांचा समावेश आहे.
सर्वसाधारण प्रवर्ग (ओपन) महिला राखीव यामध्ये इसापूर, कानडखेडा, बु., कानडखेडा खू., करंजाळा, खंडाळा, खरबी, डिग्रस क.,  चिंचोली, नवलगव्हाण, नांदुरा, पळसोना, पिंपरखेड, बोडखी, पारोळा, बोरजा, बोरी शिकारी, बोंडाळा, लासीना, वडद, वराडी, वांझोळा, सावरखेडा, हिरडी, येळी, पारडा, कारवाडी, सागद, बेलुरा या गावांचा समावेश आहे.
सरपंचपदाचे आरक्षण जाहीर होत असले तरी प्रशासनाच्या वतीने अद्याप निवडणुकीची कुठलीही तारीख जाहीर करण्यात आलेली नाही. परंतु साधारणपणे येत्या सहा महिन्याच्या आत सदर ग्रामपंचायतच्या निवडणुका पार पडण्याची शक्यता प्रशासकीय सूत्रांनी व्यक्त केली आहे. या पार्श्वभूमीवर आज जाहीर झालेल्या आरक्षणामुळे सरपंचपदाच्या इच्छुकांनी गुडघ्याला बाशिंग बांधून तयारी सुरू केले आहे.