पुणे मनपाने नागरिकांकडून वाढीव मिळकत कर वसूल करू नये

पुणे : महानगरपालिकेच्या वतीने मिळकत करामध्ये दिली जाणारी ४० टक्के सवलत पुन्हा लागू करावी, अशी नागरिकांची…